The universe and life – univerzum i život

Life

The universe is not created in it the process of creation takes place through eternity, and as creatures, we are old as the universe. Our souls exist forever and even if we change physical bodies, all that we experience remains eternally written in our soul because it is like an infinite book in which new the pages are written, and the old ones remain as reminders and treasures of knowledge. We are a soul that is divided into many pieces, we are all united with one Spirit. We did not all came to the material level of existence at the same time as the souls, nor do we have the same amount of experience in the matter, but one is surely in the source from which the soul came, there is no time nor space which we perceive in the third dimension.

 

The science tries to calculate and discovers the way in which the universe was created before how long time it has been created,  how old mankind is? There may be various discussions about this, spinning around in the illusion circuit. The fact is that the universe was not created because if it was created it would have been an accomplished act and the process of constant creation would not take place in the whole universe. The human soul is not created because if it is created it would not be necessary for its growth, development, and experiences which it experiences in the matter. It would have been made complete without the need for any life experience.

 

Life is constantly changing as what is happening inside us and everything else that is going on outside us. The very famous name of God in the Bible “I am who I am” tells us that “I am” is our inner being, and the rest “who I am” is the life we are experiencing. Our inner world is connected to the relationship with the outside world and what we call life.

The famous phrase Jesus pronounced “I am the Path, the Truth and the Life” refers to all of us not only to Jesus. We are the path, the truth and the life which we seek for, it is the essence of our being when we reach the Source of our being, we have found the path, the truth and the life, and everything else we are looking for in the outer world of shadows and reflections.

 

We can look into our reflection but we will not see the real self no matter how much our reflection beautiful is. We can look into our shadow and observe the edge lines, but we will not know ourselves again unless we experience the light of our being and come to the source of it. In the outside world, there are many shadows and reflections if we are looking for us as most of us seek, we becoming more and more lost as individuals and as a whole society.

 

Many of us do not understand that it is possible that some of the highly advanced civilizations which existed before us were so developed at that time. It was easy to explain their development was based on simple spiritual rules and the practices applied which associated with these rules. They knew that everything starts from inside and to out. Wisdom and knowledge emerge from the depths of the spirit, and it is applied and manifested to the outside world in order to be richly shaped and edited.

 

If we were to look for fewer answers in the outer world, we would listen to more the voice of our spirit that always speaks sincerely for our greatest good. Far from that information which enters from outside in our mind through the physical senses is not useful but it cannot provide us with answers to our questions that occupy us most, the key questions like who we are? No one else can answer that question, we can only find out the answer if we hear the voice of our spirit. Until we find out the answer to that question we will not be calm and satisfied. We will be the lost looking for ourselves in the outer world by going from the labyrinth to another labyrinth ignoring and not listening to the voice of our higher self, and we can call it the inner self. With this which I write, I can give advice and useful information, to bring some of us on to the door which leads in an inner world, everyone has the key to their being, the path of self-discovery must start from within. Many of that we are looking for in the life which we ​​see as an outward process when we came to the Source of our being we will realize that we are our life and everything we are looking for. Whatever we are going to experience we will look at from a higher point of view.

Croatian translation:

Univerzum nije stvoren u njemu se proces stvaranja odvija kroz vječnost, a mi kao bića smo stari kao i univerzum to jest naše duše postoje vječno i ako mijenjamo fizička tijela sve što iskusimo ostaje vječno zapisano u našoj duši jer je kao beskrajna knjiga u kojoj se nove stranice pišu, a stare ostaju kao podsjetnici i riznice znanja. Mi smo jedna duša koja je izdijeljena na bezbroj dijelova svi smo ujedinjeni jednim Duhom. Nismo svi došli u materijalni nivo postojanja u isto vrijeme kao duše niti imamo istu količinu iskustava  u materiji ali jedno je sigurno u Izvoru  iz kojeg dolazi duša ne postoji vrijeme niti prostor kakvog u trećoj dimenziji percepiramo.

Nauka pokušava izračunati i otkriti način na koji je univerzum nastao prije koliko vremena se to dogodilo koliko je staro čovječanstvo. Oko toga se mogu voditi razne rasprave vrteći se u krugu iluzije. Činjenica je da univerzum nije stvoren jer da je stvoren bio bi to svršen čin i ne bi se proces stvaranja odvijao u čitavom univerzumu. Ljudska duša nije stvorena jer da je stvorena ne bi bilo potrebe za njen rast, razvoj i za iskustva koja doživljava. Bila bi stvorena kompletirana bez potrebe za bilo kakvim iskustvom života.

Život je u konstantnoj promjeni kako ono što se odvija unutra nas tako i sve drugo što se odvija van nas. Veoma poznato ime Božje iz Biblije „Ja sam onaj koji Jesam“ govori o tome da je „Ja sam“ naše unutrašnje biće, a ostatak „onaj koji Jesam“ život koji proživljavamo. Naš unutrašnji svijet je povezan u spregu sa vanjskim svijetom i onim što nazivamo životom.

Poznata rečenica koju je Isus izrekao „Ja sam put, istina i život“ odnosi se na sve nas ne samo na Isusa. Mi smo put istina i život kojeg tražimo to je esencija našeg bića kada dopremo do Izvora našeg bića pronašli smo put, istinu i život također sve ostalo što tražimo u eksternom svijetu sjenki i reflekcija.

Možemo gledati u svoj odraz ali nećemo vidjeti pravoga sebe bez obzira koliko naš odraz bio lijep. Možemo gledati u našu sjenku i zapaziti rubne crte ali opet nećemo spoznati sebe to možemo samo ako iskusimo svjetlo našeg bića i stopimo se sa izvorom. U eksternom svijetu mnogo je sjenki i reflekcija ako se tu tražimo kao što se većina nas traži postajemo sve više izgubljeni kao pojedinci  i kao cjelokupno društvo.

 

Mnogi od nas ne razumiju kako je moguće da su pojedine visoko napredne civilizacije koje su postojale prije nas bile toliko razvijene u to doba. Lako je objasniti njihova razvijenost se nalazila u jednostavnim duhovnim pravilima koja su se primjenjivala i prakse koje su vezane za ta pravila. Oni su znali da sve počinje od unutra pa prema vani. Mudrost i znanje izviru iz dubina duha pa se primjenjuje i ispoljava u vanjski svijet kako bi se bogato oblikovao i uredio.

Kada bi manje tražili odgovore van nas samih slušali bi više glas našeg duha koji uvijek govori iskreno za naše najveće dobro. Daleko od toga da informacije  koje ulaze spolja u naš um putem čula nisu korisne ali ne mogu nam pružiti odgovore na naša pitanja koja nas najviše okupiraju, na ključna pitanja kao što je pitanje ko smo mi? Nitko drugi nam ne može odgovoriti na to pitanje možemo saznati odgovor samo ako slušamo glas svoga duha. Sve dok ne saznamo odgovor na to pitanje nećemo biti mirni i zadovoljni. Lutati ćemo izgubljeni tražeći sebe u vanjskom svijetu prelazeći iz labirinta u labirint zanemarujući i ne slušajući glas našeg višeg Ja, a možemo ga zvati i unutrašnje Ja.  Sa ovim što pišem mogu dati savjete i korisne informacije, dovesti pojedine do vrata koja vode unutra svako ima ključ svoga bića put prema spoznaji sebe mora sam otpočeti i proći kroz vrata. Mnogo toga tražimo u životu kojeg posmatramo kao vanjski proces kada dođemo do izvora našeg bića spoznati ćemo da smo mi život i sve ono za čime tragamo poslije toga šta god da se desi gledati ćemo na to sa višeg gledišta.

Leave a Reply